Ολυμπίου Διαμαντή 14
546 26 Θεσσαλονίκη

τηλ  2310 226661